ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Τίτλος

Τόπος Ημερομηνία Χρηματοδότηση

Δημοσιοϋπαλληλικό Κίνημα και Συνδικαλιστική Εκπαίδευση. Ανάγκες-Δυνατότητες-Προοπτική

Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2007

Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Η Δια Βίου Μάθηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα

 Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2008 Υλοποίηση στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα» με χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ

Εκπαίδευση-Νέες Τεχνολογίες και Συνδικαλιστικό Κίνημα

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2009 Υλοποίηση στο πλαίσιο του Έργου «Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με τη συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος, με χρηματοδότηση από Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010
Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Ποιοτικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα

 Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011
Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Παρουσίαση έκδοσης: Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2012 Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Επιμορφωτικές Δράσεις και Συνδικαλιστικό Κίνημα

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2012 Υλοποίηση στο πλαίσιο της Πράξης  «Υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ» Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οικονομική κατάσταση, εκχώρηση αρμοδιοτήτων,
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων και στα δημόσια αγαθά

Αθήνα 7 Μαΐου 2014 Κοινωνικό
Πολύκεντρο